Мария Митрева

Мария Митрева е специалист по счетоводни въпроси:

  • Счетоводство за самонаети (Self Employed)
  • Счетоводство за наети (Employed)
  • Счетоводство за компании (LTD)
Консултация с нея може да уговорите по имейл:
mmitrevauk@gmail.com или на телефон 077 51 001 202
счетоводство

Счетоводство

Счетоводство за Self Employed, Sole traders, LTD компании и Partnerships