Счетоводство

Счетоводство за Self Employed, Sole traders, LTD компании и Partnerships

Счетоводни услуги за фирми – ООД и АД (Limited Company)

Закриване на компания или спиране на работа като самонает
Ликвидация на фирма поради невъзможност за връщане на заем и покриване на задължения
Месечно изготвяне на заплати на персонал – Monthly Payroll
Обслужване на дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС – Limited Company with VAT Registration
Регистрация на дружество с ограничена отговорност – Limited Company Registration (LTD, PLC)
Регистрация по схемата PAYE – Registration for PAYE
Счетоводство за LTD

Счетоводни услуги за самонаети (Self-Employment)

Писмо от счетоводител – Letter from Accountant
Получаване на Национален осигурителен номер – National Insurance Number (NIN)
Регистрация в данъчните служби на Великобритания и получаване на Уникален данъчен референтен номер – HMRC Registration (UTR)
Регистрация като самонает в строителството – CIS Registration (for 20% deduction)
Спиране на работа като самонает или закриване на компания
Счетоводство за самонаети
Счетоводство за самонаети – Accountancy for Self Employed

Документи за постоянен и временен статут във Великобритания

Възможност за връщане на данък за наети от работодател (агенция)
Данъци, ако напускате Великобритания (връщане на надвзети данъци)

За контакти с нас:

077 8606 7076 и 0208 144 8408

или пишете на имейл info@help4bg.co.uk както и на FB Messenger