Home / Правни услуги / Споразумения за съвместни предприятия

Споразумения за съвместни предприятия

Съвместните предприятия или т.нар. Joint Ventures са такива правни образувания, които все по-често навлизат в стопанския оборот на редица страни. Създаването им в повечето случаи е продиктувано от необходимостта от съвместно извършване на дадена стопанска дейност или поради спецификата ѝ, изискваща участието на стратегически партньор, или поради нуждата от по-големи финансови ресурси за реализирането на даден проект.

Споразумението за съвместно предприятие е споразумение за сътрудничество между два или повече стопански субекта, често с цел започване на нова стопанска дейност. Всяко предприятие внася активи в съвместното предприятие и се договаря как да се разпределят приходите и разходите.

Ако мислите да създадете съвместно предприятие между вашия бизнес и друг субект, важно е да помислите как може да работи, особено по отношение на управлението и данъчното облагане.

Споразумението за съвместно предприятие се различава от традиционното споразумение за партньорство, тъй като от съдружниците обикновено не се изисква да внасят компенсация извън капитала и имуществените инвестиции. Поради тази причина съвместните предприятия често представляват изгоден начин за партньорите да влязат в нови области на бизнес предприятие без рисковете, присъщи на новите начинания.

Споразумението за съвместно предприятие може да бъде под различни форми. Съвместните предприятия могат да бъдат създадени с цел закупуване на нов продукт, установяване на пазар или интегриране на нов продукт от утвърдена компания. 

Съвместните предприятия са изправени пред редица рискове. Ето защо споразумението трябва да бъде добре изготвено преди подписването. Документът трябва да гарантира, че неговите разпоредби са изготвени недвусмислено, така че да няма съмнение относно задълженията на страните и кои разпоредби се очаква хората да спазват. 

Кои клаузи трябва да бъдат включени в споразумението за съвместно предприятие?

 Споразумението за съвместно предприятие трябва да включва клаузи, които посочват: 

  • страните по споразумението;
  • управленската структура и членове на съвместното предприятие;
  • процентът на собственост на страните;
  • разпределителният дял – процентът на печалбата или загубата, разпределен на всяка страна; 
  • кой е отговорен за набирането на допълнителен капитал, ако е искан такъв;
  • как да се процедира, ако някой от съдружниците напусне;
  • разпоредби, отразяващи задълженията и ограниченията на различните страни.

Можем да помогнем както при преглед и промяна на съществуващо споразумение, така и при изготвяне на ново. За да получите оферта, просто се свържете с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X