Home / Други услуги за бизнеса-Business services / Създаване, организация и структуриране на компания

Създаване, организация и структуриране на компания

Процесът на регистриране на компания във Великобритания не е сложен, но изисква да сте запознати с някои основни изисквания и правила. Всички компания в Англия и Уелс са представени в Companies House. Това е организация, която работи като регистър на всички компании и отговаря за правилното регистриране и съхранение на информацията за всички видове фирми на територията на Обединеното кралство.

Потенциалните предприемачи трябва внимателно да избират правната структура и организация на бъдещия си бизнес.

Защо е важно да се вземат предвид различните правни структури?

Правната структура засяга следните аспекти на всеки бизнес в Обединеното кралство:

 • данък и национални осигурителни вноски;
 • начинът, по който бизнесът може да набира средства и да взема заеми;
 • начинът, по който се вземат управленските решения за бизнеса;
 • финансова отговорност, ако бизнесът има проблеми;
 • кой орган трябва да бъде информиран, когато бизнесът започне да работи.

Видове правни структури

 

 • Едноличен търговец

 

Това е най-простият начин за създаване и управление на бизнес – собствеността и контролът върху бизнеса се полагат на едно лице. Регулацията за едноличния търговец е минимална – няма изискване за официално учредяване и вписване в регистъра на компаниите – Companies House. Въпреки това, да бъдеш едноличен търговец се счита за рисковано, тъй като лицето не е отделено от бизнеса и носи единствена неограничена лична отговорност за него. Тази правна форма може да бъде подходяща за малки бизнеси.

 

 • Партньорства

 

Има три вида партньорства:

Обикновени партньорства

Партньорството е сравнително лесен начин за две или повече юридически лица да създадат и управляват бизнес заедно с цел печалба. Партньорство може да възникне, без официално споразумение, когато хората извършват общ бизнес, но обикновено има споразумение за търговия чрез партньорство. Партньорите обикновено изготвят правно обвързващо споразумение за партньорство, като определят въпроси като размера на внесения от всеки партньор капитал и начина, по който те ще споделят печалбите (и загубите) от бизнеса. При партньорството също няма отделна правосубектност. Партньорите споделят рисковете, разходите и отговорностите, свързани с бизнеса.

Командитни дружества

Командитното дружество е вид персонално търговско дружество, обединяващо 2 или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма. При този тип дружества има два вида партньори – неограничени партньори и командитни партньори. Формата е подобна на партньорство, като основните разлики са, че командитните съдружници може да не участват в управлението на бизнеса и тяхната отговорност е ограничена до сумата, която са инвестирали в партньорството.

Дружества с ограничена отговорност (LLP)

Дружествата с ограничена отговорност трябва да имат поне двама определени членове – законът им възлага допълнителни отговорности. LLP трябва да се регистрират в Companies House, да изпращат на Companies House годишна справка и да подадат сметки в Companies House.

 

 • Частна компания

 

Частната компания е фирма, държана в частна собственост. Частните компании могат да издават акции и да имат акционери, но не търгуват на публични борси. Частно дружество с ограничена отговорност може да бъде ограничено с акции или с гаранция.

Частната фирма:

 • трябва да бъде регистрирана в Companies House;
 • не е необходимо да назначава секретар на компанията, но ако такъв е назначен, трябва да се уведоми Companies House;
 • трябва да подава отчетите си ежегодно в Companies House. Сметките трябва да бъдат одитирани, освен ако компанията не е конфискувана;
 • трябва да изпраща отчети за годишната си възвръщаемост до Companies House.

 

 • Публични акционерни дружества (PLC)

 

PLC е компания, която има акции, които могат да бъдат закупени от обществеността и която има разпределен акционерен капитал с номинална стойност от най-малко £50,000.

PLC трябва:

 • да има поне двама акционери;
 • да са издали акции за обществеността на стойност най-малко £50,000;
 • Бъдете регистрирани (регистрирани в Companies House
 • да има поне двама директори – поне единият трябва да е физическо лице. Всеки от директорите трябва да е навършил 16 години;
 • да има квалифициран фирмен секретар.

Може ли да се промени правната структура на бизнеса?

Да, докато бизнесът расте и се променя може да бъде подходящо да се промени правната му структура. Силно препоръчително е да потърсите професионален съвет, преди да промените бизнес структурата, тъй като ще трябва да изпълните определени законови задължения.

Преди да отворите компания е добре да прецените за какви цели го правите, каква е визията ви за развитието на компанията, ще можете ли да се справите с всички изисквания по създаването, управлението и представляването на една компания в Лондон и Великобритания. Ако имате нужда от помощ, ние можем да ви съдействаме. Потърсете ни като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X