Home / Правни услуги / Какво трябва да знаем при съкращение от работа

Какво трябва да знаем при съкращение от работа

Какви са законните права на служителя в случай на съкращение?

Служителите имат право да бъдат уведомени за уволнението си предварително, с разумно предизвестие. Обикновено те имат право да получат обезщетение при съкращение.

От работодателите се изисква да избират служители за съкращаване по справедлив и прозрачен начин. 

Противно на закона е уволнението на служител по дискриминационна причина, като раса, пол, сексуалност, етническа принадлежност, увреждане, семейно положение, религия и др.

Когато избира кои служители да бъдат съкратени, работодателят може да вземе предвид:

  • продължителността на труда;
  • доброволни оставки;
  • дисциплинарни протоколи;
  • умения, квалификация, опит.

Срок на предизвестие за съкращение

Законовото предизвестие за съкращение зависи от продължителността на вашата заетост:

  • 1-24 месеца – поне една седмица предизвестие;
  • 2-12 години – една седмица предизвестие за всяка година;
  • 12 години или повече – 12 седмици предизвестие.

Как се изчислява възнаграждението при съкращение?

 Ако имате статут на служител и сте работили за компанията в продължение на 2 години или повече, обикновено имате право на законово заплащане при съкращение.

Ще ви бъде платено:

  • заплащането за половин седмица за всяка пълна година, ако сте били под 22 години;
  • едноседмично заплащане за всяка пълна година, ако сте били на 22 или повече години, но под 41 години;
  • една седмица и половина за всяка пълна година, ако сте били на 41 или повече години.

Продължителността на трудовия стаж е ограничена до 20 години.

От 6 април 2021 г. седмичното заплащане е ограничено до £544, а максималното законово заплащане е ограничено на £16 320.

Няма да имате право на законово заплащане при уволнение, ако вашият работодател ви предложи алтернативна работа и вие я откажете без основателна причина.

Ако сте били съкратени и имате нужда от правен съвет, можете да се обърнете към нас. Адвокатите с които си сътрудничим предоставят специализирана правна помощ в полза на работници и служители при извършено уволнение, при несвоевременно заплащане на трудово възнаграждение, при неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.

Свържете се с нас като използвате формуляра по-долу или на посочените телефони – HELP4BG – тел. 077 8606 7076, 0208 144 8408.

Вижте и другите ни правни услуги.

X